REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
MAPY.COM.PL

(„REGULAMIN”)

1. DEFINICJE

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. „MAPY.COM.PL” oznacza właściciela i administratora Sklepu dostępnego pod adresem: www.mapy.com.pl (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych: www.mapy.com.pl).

1.2. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.3. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Sklepu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.

1.4. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług w Sklepie, w tym w szczególności dokonywanie Zamówień oraz realizację określonych uprawnień Użytkownika związanych z Zamówieniami na zasadach określonych w Regulaminie.

1.5. „Kodeks Cywilny” oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

1.6. „Konsument” oznacza Użytkownika, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonującego czynności prawnej niezwiązanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Sklepu i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika. Login stanowi adres poczty elektronicznej Użytkownika.

1.8. „Placówka” oznacza placówkę podmiotu, z którym współpracuje MAPY.COM.PL, w której Użytkownik może dokonać odbioru Produktów, zwrotu Produktów lub złożyć reklamację. Wykaz Placówek i ich adresów będzie dostępny w zakładce „Punkty Odbioru” w Sklepie.

1.9. „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawarcia pomiędzy Użytkownikiem i MAPY.COM.PL umowy Sprzedaży Produktu.

1.10. „Produkty” oznaczają rzeczy, które są sprzedawane przez MAPY.COM.PL w Sklepie, takie jak w szczególności książki, mapy ścienne, mapy składane, atlasy, monety pamiątkowe, produkty edukacyjne, elementy wyposażenia wnętrz.

1.11. „Przewoźnik” oznacza każdy podmiot, za pośrednictwem którego MAPY.COM.PL dostarcza Produkty do Użytkowników.

1.12. „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie lub za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie internetowym Facebook lub Google+.

1.13. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez MAPY.COM.PL dostępny pod adresem: www.mapy.com.pl (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych: www.mapy.com.pl), za pośrednictwem którego MAPY.COM.PL prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Produktów, a także może świadczyć inne usługi.

1.14. „Umowa Sprzedaży Produktu” oznacza umowę w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego, zawartą za pośrednictwem Sklepu między MAPY.COM.PL a Użytkownikiem, w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika, przez którą MAPY.COM.PL zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu i wydać mu Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić ustaloną cenę.

1.15. „Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Sklepu, w tym m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).

1.16. „Użytkownik” oznacza każdy podmiot, który odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

1.17. „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Użytkownika wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu i stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz MAPY.COM.PL związane z korzystaniem ze Sklepu i Sprzedażą Produktów.

2.2. MAPY.COM.PL prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2.3. Użytkownik zawiera z MAPY.COM.PL Umowę Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.

2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo MAPY.COM.PL może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub MAPY.COM.PL związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: MAPY@MAPY.COM.PL. Odpowiedzi będą udzielane przez MAPY.COM.PL bez zbędnej zwłoki na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.

2.5. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

2.6. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

2.7. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy MAPY.COM.PL i Użytkownikiem, której przedmiotem są Produkty.

2.8.Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. REJESTRACJA W SKLEPIE, ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

3.1.Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia według własnego wyboru za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji albo alternatywnie bez Rejestracji i bez użycia Konta.

3.2.Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień.

3.3.Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie na dwa sposoby:

3.3.1.poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie;

3.3.2.poprzez utworzenie Konta przy pomocy konta Użytkownika w serwisie Facebook lub serwisie Google+, przy wykorzystaniu (za zgodą Użytkownika) danych zawartych w jego profilu Facebook lub Google+.

3.4.Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od MAPY.COM.PL zawierającą informację o utworzeniu Konta.

3.5.Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu bądź poprzez serwis Facebook lub Google+.

3.6.Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

3.7.Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

4. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

4.1. Jeśli Użytkownik zamierza kupić Produkt, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta według własnego wyboru

4.2. Szczegółowe informacje o Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4.3. Z uwagi na ograniczenia wynikające z praw własności intelektualnej niektóre z Produktów mogą być sprzedawane, udostępniane, dostarczane lub wykorzystywane wyłącznie na terytorium wskazanym w opisie znajdującym się w Sklepie przy poszczególnych Produktach. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń terytorialnych dotyczących korzystania z Produktów, o których mowa w poprzednim zdaniu.

4.4. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie.

4.5. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez MAPY.COM.PL, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.

4.6. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.

4.7. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

4.8. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika na Produkt oznacza wysłanie przez Użytkownika do MAPY.COM.PL oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu.

4.9. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Produkty, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez MAPY.COM.PL wraz z informacją o jego treści, cenie oraz sposobie zapłaty.

4.10. W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Użytkownik zostanie poinformowany o braku Produktu lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli Użytkownika co do dalszej realizacji Zamówienia. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sklep. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od MAPY.COM.PL, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, MAPY.COM.PL niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.

4.11. Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Produktu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłana niezwłocznie, w każdym przypadku przed dostarczeniem Produktów, wiadomość z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia. Wiadomość będzie również zawierać informację o stanie realizacji Zamówienia (np. o gotowości Produktów do wysyłki lub o ich wysłaniu z magazynu Sklepu na adres dostawy).

4.12.Umowa sprzedaży pomiędzy MAPY.COM.PL a Użytkownikiem zostaje zawarta w odniesieniu do Produktu z chwilą otrzymania przez Użytkownika na wskazany adres poczty elektronicznej Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia;

4.13. W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika obejmuje więcej niż jeden Produkt, Użytkownik zawiera odrębne umowy w stosunku do każdego z składających się na konkretne Zamówienie.

4.14. W przypadku braku płatności za Produkty w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.15. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep może anulować lub zmienić Zamówienie na Produkt na wniosek Użytkownika do czasu otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Użytkownik może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się na Konto.

4.16.Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od MAPY.COM.PL upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1.Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

5.1.1 w odniesieniu do Produktów – przed dostawą (z góry), przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym i kartą kredytową za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal; albo

5.1.2 w odniesieniu do Produktów – również w chwili dostawy, przy odbiorze Produktów od Przewoźnika (z dołu, za pobraniem).

5.2. MAPY.COM.PL może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych i voucherów.

5.3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

5.4. Dowód zakupu, czyli faktura jest doręczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty wraz z wysyłanym towarem.

6. DOSTAWA PRODUKTÓW

6.1. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika za pośrednictwem Przewoźników wskazanych w Sklepie w zakładce „Warunki dostawy”.

6.2. Termin dostawy Produktów jest uzależniony od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika i w każdym przypadku dostawy do miejsca na terytorium Polski nie przekracza 14 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Produktów, jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za Produkty i ich dostawę za pobraniem, albo od daty otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Zamówienie, jeżeli wybrał on opcję płatności z góry. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek znajdują się w zakładce „Warunki dostawy”.

6.3. Koszty dostawy Produktów określone są w Sklepie w zakładce „Warunki dostawy”, a w odniesieniu do konkretnych Produktów objętych Zamówieniem – także w podsumowaniu Zamówienia, które wyświetlane jest bezpośrednio przed ekranem, na którym znajduje się przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

6.4. Przy odbiorze przesyłki z Produktem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Użytkownik może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do Przewoźnika o sporządzenie protokołu szkody.

6.5. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do magazynu MAPY.COM.PL. Jeżeli płatność została dokonana przed realizacją Zamówienia, zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni i termin ten liczony jest od dnia przyjęcia zwrotu Zamówienia do magazynu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od MAPY.COM.PL, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, MAPY.COM.PL niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.

6.6. Określone Produkty mogą być dostarczone do miejsca dostawy znajdującego się w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej po uprzednim uzgodnieniu sposobu dostawy z MAPY.COM.PL na wskazany adres przesyłką kurierską. Koszt dostarczenia Produktów przesyłką kurierską jest w takich przypadkach uzależniony od miejsca dostawy.

6.7.Niektóre Produkty nie są dostarczane do miejsc zlokalizowanych poza terytorium Polski. Ograniczenia takie wynikają wyłącznie ze zobowiązań umownych wiążących MAPY.COM.PL dotyczących zasad dystrybucji Produktów. W takim przypadku ograniczenia takie są wskazane wyraźnie w Sklepie przy opisie Produktów.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM

7.1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów takiego jak: Internet Explorer 8, Chrome 2–3, Safari 4, Opera 10, Firefox 3.5 lub wersji wyższych.

8. ZASADY OGÓLNE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Sprzedaży Produktów, na zasadach określonych w Regulaminie.

8.2.Konsument nie może jednak odstąpić od:

8.2.1. umowy o świadczenie usług, jeśli Konsument wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez MAPY.COM.PL utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez MAPY.COM.PL przed rozpoczęciem świadczenia;

8.2.2.umowy w odniesieniu, do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które MAPY.COM.PL nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

8.2.3.umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

8.2.4.umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.2.5.umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;

8.2.6.umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.2.7.umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.2.8.umowy zawartej na aukcji publicznej;

8.2.9. umowy o wykonanie produktów według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

8.3.Jeśli Konsument podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym MAPY.COM.PL poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.

8.4.Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:

8.4.1.w odniesieniu do Produktów– poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: mapy@mapy.com.pl; albo

8.4.2.w odniesieniu do Produktów– poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres korespondencyjny: Wydawnictwo Piętka, ul. Owocowa 19, 40-158 Katowice.

8.5. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem: http://mapy.com.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf).

8.6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, MAPY.COM.PL prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.

8.7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.

8.8. Jeśli Konsument odstąpi od umowy, MAPY.COM.PL zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym także koszty dostarczenia Produktów. Zwrot płatności nie obejmuje jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu (wskazane w art. 12.3.1 i 12.3.2 Regulaminu).

8.9.Konsument otrzyma od MAPY.COM.PL zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, lub jeśli jest to niemożliwe bezpośrednio na wskazane przez Konsumenta konto bankowe. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od MAPY.COM.PL ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, MAPY.COM.PL niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Konsument dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU

9.1.Konsument może odstąpić od umowy Sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od dnia, w którym dostarczono mu Produkt lub dostarczono Produkt osobie trzeciej upoważnionej przez Konsumenta do jego odbioru (w szczególności Beneficjentowi).

9.2.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zwróci MAPY.COM.PL Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował MAPY.COM.PL o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował MAPY.COM.PL o odstąpieniu od umowy.

9.3.Konsument może zwrócić MAPY.COM.PL Produkt w dowolny sposób, w szczególności poprzez:

9.3.1.odesłanie Produktu (według wyboru Użytkownika) na adres: Wydawnictwo Piętka sp. z o.o., ul. Owocowa 19, 40-158 Katowice.

9.4.Konsument w związku z odstąpieniem od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów tj. koszty powstałe w wyniku zwrotu Produktów w sposób inny, niż nieodpłatny zwrot Produktu w Placówce (określony w art. 12.3.1 i 12.3.2 Regulaminu). Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości Produktów, a także wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Produktów. MAPY.COM.PL nie zwraca Konsumentowi bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

9.5.Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może korzystać z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, których sprawdzenie umożliwi Konsumentowi podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy. W związku z odstąpieniem od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w inny sposób niż wskazany powyżej.

10. REKLAMACJE

10.1.MAPY.COM.PL zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto MAPY.COM.PL zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.

10.2. Użytkownik może zgłosić MAPY.COM.PL reklamację, jeżeli stwierdzi, że Produkt dostarczony mu w ramach realizacji Zamówienia ma wady, a także jeżeli Produkty są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.

10.3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie Produktu, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: załącznik nr 2 – formularz reklamacji dostępny pod adresem: http://mapy.com.pl/formularz-reklamacyjny.pdf).

10.4.Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:

10.4.1.poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mapy@mapy.com.pl; albo

10.4.2.poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres magazynu: Wydawnictwo Piętka sp. z o.o., ul. Owocowa 19, 40-158 Katowice, przy czym jeżeli reklamacja dotyczy Produktu należy do niej dołączyć Produkt objęty reklamacją.

10.5.Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 15.4.1 lub art. 15.4.2) niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.

10.6.Jeśli przedmiotem reklamacji jest Produkt, Użytkownik musi dostarczyć MAPY.COM.PL reklamowany Produkt według swojego wyboru w jeden z następujących sposobów:

10.6.1.poprzez wysłanie Produktu w dowolny sposób na adres magazynu: Wydawnictwo Piętka sp. z o.o., ul. Owocowa 19, 40-158 Katowice wraz z pisemną reklamacją (np. na formularzu reklamacji).

10.7. MAPY.COM.PL ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli MAPY.COM.PL nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że MAPY.COM.PL uznał reklamację za uzasadnioną.

10.8. MAPY.COM.PL poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym MAPY.COM.PL.

10.9. Jeżeli MAPY.COM.PL uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Produktu na nowe, chyba że doprowadzenie Produktów do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez MAPY.COM.PL. W takim przypadku MAPY.COM.PL według swojego wyboru dokona naprawy albo wymiany.

10.10. Jednak jeśli MAPY.COM.PL nie dokona naprawy lub wymiany Produktu na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Produktu będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Produkt był już wymieniany na wolny od wad lub naprawiane albo jeżeli MAPY.COM.PL nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

10.11. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi MAPY.COM.PL. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z dostarczeniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji przez Użytkownika do MAPY.COM.PL, wymianą Produktu na nowy wolny od wad lub usunięciem jego wady.

10.12.W toku rozpatrywania reklamacji MAPY.COM.PL może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

11.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.

11.2. MAPY.COM.PL dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto MAPY.COM.PL chroni prywatność Użytkowników, kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

11.3. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Piętka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-531), ul. Łowicka 58 lok. 2.

11.4. MAPY.COM.PL przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez Użytkowników, których dotyczą (np. przy Zamówieniu lub przy rejestracji Konta), wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

11.4.1.dokonywania Sprzedaży Produktów;

11.4.2.świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;

11.4.3.realizacji Zamówień, obsługi reklamacji i zwrotu Produktów;

11.4.4.umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą, dostępu do informacji związanych z Zamówieniami;

11.4.5.udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do MAPY.COM.PL, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie;

11.4.6.profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy Sprzedaży Produktów;

11.4.7.przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

11.5. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest zgoda Użytkownika (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych dla celów przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych), MAPY.COM.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, jakie zostaną objęte taką zgodą.

11.6. MAPY.COM.PL przetwarza dane osobowe osoby trzeciej, na rzecz której zostało złożone Zamówienie (w szczególności Beneficjenta), wyłącznie w celu realizacji obowiązków MAPY.COM.PL wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem.

11.7. W odniesieniu do Użytkowników posiadających Konto MAPY.COM.PL może stosować tzw. profilowanie opierające się na automatycznym przetwarzaniu danych jedynie w trakcie zawierania lub wykonania umowy, której przedmiotem jest Sprzedaż. Profilowanie polega na przetwarzaniu danych mającym służyć analizie i przewidywaniu preferencji zakupowych Użytkownika (na podstawie jego aktywności w Sklepie) oraz wyświetlaniu na urządzeniu końcowym Użytkownika informacji o Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika, które mogą być dla niego interesujące. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych w odniesieniu do Użytkownika ani nie ogranicza funkcjonalności Sklepu dostępnych dla Użytkownika.

11.8. MAPY.COM.PL zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.9. MAPY.COM.PL nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz MAPY.COM.PL na podstawie odrębnych umów, którym MAPY.COM.PL powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

11.10. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, Produktów lub odpowiedzi na wiadomość.

11.11. Użytkownik, który udostępni swoje dane lub osoba trzecia upoważniona do odbioru Zamówienia, może żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, a także usunięcia oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: mapy@mapy.com.pl

11.12. Niezależnie od danych osobowych MAPY.COM.PL gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Sklepem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

11.13. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Sklepu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego ze Sklepu i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez MAPY.COM.PL w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Sklepu, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

11.14. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie ze Sklepu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

11.15. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że MAPY.COM.PL będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

11.16. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu i ochrony danych o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, MAPY.COM.PL stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami polegającymi na nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń.

11.17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych MAPY.COM.PL stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

11.18.Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik po zakończonej sesji wylogował się ze strony internetowej Sklepu poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.

12. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Produkty mogą być objęte gwarancją jakości producenta lub licencjodawcy, jednak MAPY.COM.PL nie udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Produktów znajdujących się w Sklepie. MAPY.COM.PL ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za takie Produkty wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.

12.2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, MAPY.COM.PL zastrzega, że Użytkownik nie może:

12.2.1. Zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także

12.2.2. Podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

12.3. Treści zamieszczone przez MAPY.COM.PL w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej MAPY.COM.PL lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze Sprzedażą Produktów wymaga uprzedniej zgody MAPY.COM.PL lub innego podmiotu uprawnionego.

12.4. MAPY.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od MAPY.COM.PL, których MAPY.COM.PL przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:

12.4.1. Przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu;

12.4.2. Zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;

12.4.3. Przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;

12.4.4. Ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;

12.4.5. Przyczyny wynikające z awarii serwerów.

12.5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, MAPY.COM.PL podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

12.6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:

12.6.1. W celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;

12.6.2. W sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;

12.6.3. W sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;

12.6.4. Przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Produkty, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty.

12.7. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w art. 17.6, MAPY.COM.PL zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania od MAPY.COM.PL oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednak w przypadku, gdyby płatność była dokonana za pośrednictwem Przelewy24, 14-dniowy termin na zwrot płatności liczony jest od dnia uzgodnienia z Użytkownikiem sposobu zwrotu uiszczonej ceny.

13. ZMIANY REGULAMINU

13.1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.

13.2. MAPY.COM.PL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

13.3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.

13.4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.

13.5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu – najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, MAPY.COM.PL zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień

14. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

14.1. MAPY.COM.PL zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres mapy@mapy.com.pl

14.2. MAPY.COM.PL będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.Wszelkie spory pomiędzy MAPY.COM.PL i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

15.2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bądź powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów .

15.3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

15.4. Właścicielem i administratorem Sklepu jest MAPY.COM.PL – Wydawnictwo Piętka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-531) przy ul. Łowickiej 58 lok. 2, NIP: 5214030219, REGON: 52598979200000.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz odstąpienia od umowy (dostępny pod adresem: http://mapy.com.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf)

2. Formularz reklamacji (dostępny pod adresem: http://mapy.com.pl/formularz-reklamacyjny.pdf)