Praca z mapą – umiejętność kluczowa w szkole i nie tylko!

Praca z mapą – umiejętność kluczowa w szkole i nie tylko!

Mapy na lekcjach historii czy geografii to nieodzowna pomoc zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Jest jednym z podstawowych środków dydaktycznych wykorzystywanych już od początku XIX wieku na lekcjach.

Reklamowe mapy

Jeżeli chodzi o nauczanie geografii w polskiej szkole to wykorzystanie jej zapoczątkował w 1895 r. Wacław Nałkowski, jednak największy wpływ na sposób nauczania miał Eugeniusz Romer, który w 1908 r. wydał podręcznik szkolny „Geografia dla klasy pierwszej szkół średnich” poszerzony o atlas geograficzny. Romer uważał, że podstawą nauki geografii powinien być atlas, natomiast książka to tylko tekst uzupełniający atlas, zawierający to, czego nie ma na mapie.

Obecnie nadal jest ona podstawowym i niezastąpionym środkiem dydaktycznym. Już zatem od czwartej klasy powinno się traktować mapę (w tym cyfrową) – jak wynika z podstawy programowej dla szkoły podstawowej z geografii – jako podstawowe źródło informacji oraz pomoc służącą kształtowaniu umiejętności myślenia geograficznego. Podstawową zasadą doboru środków dydaktycznych i metod powinno być systematyczne korzystanie z atlasu, ściennych map geograficznych oraz zasobów kartograficznych internetu. Posługiwanie się mapą, orientowanie się w przestrzeni geograficznej, wykazywanie zróżnicowania przestrzennego składników przyrodniczych i działalności człowieka w środowisku geograficznym oraz interpretacja treści map ma być podstawowym celem edukacji na tym poziomie. W szkole średniej w dalszym ciągu poszerza się te kompetencje przy jednoczesnym traktowaniu mapy – nadal – jako podstawowe źródło informacji oraz pomoc w kształtowaniu myślenia geograficznego, a praca z mapą ma stanowić obowiązkową formę ćwiczeniową. Ale mapa ma bardzo duże znaczenie – jak wiemy – nie tylko w procesie nauczania, lecz również w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa. Jest wykorzystywana w mediach, gospodarce, polityce, turystyce i wielu innych dziedzinach. Korzystanie z mapy można zaliczyć do kompetencji kluczowych niezbędnych w wielu dziedzinach życia, dlatego szkoła powinna uczyć posługiwania się mapą w jak najszerszym zakresie.

Podsumowując, ważnym by zatem było, aby w czasie zajęć uczniowie jak najwięcej pracowali z mapami samodzielnie. To najlepsza droga do tego, żeby opanowali tę trudną umiejętność, która chociażby wykorzystywana jest przez maturzystów zdających egzamin z geografii czy historii, ponieważ właśnie przede wszystkim w arkuszu maturalnym występują zadania, które sprawdzają umiejętność korzystania z mapy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts